Положення про координаційний центр

Дата: 12.06.2023 15:01
Кількість переглядів: 214

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника

Воскресенської сільської

військової адміністрації

                                  07.06.2023 №  19

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційний центр підтримки цивільного населення при

Воскресенській сільській військовій адміністрації

 

1. Координаційний центр підтримки цивільного населення при Воскресенській

сільській військовій адміністрації (далі – Координаційний центр) є консультативно-дорадчим органом при Воскресенській сільській військовій адміністрації (далі – адміністрація), який утворюється для підтримки та координації надання допомоги населенню, постраждалому внаслідок збройного конфлікту, зокрема внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, іншим постраждалим особам (далі –постраждале населення), забезпечення ефективної взаємодії між органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями,

організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій під час вирішення питань щодо соціального захисту, забезпечення

житлом та зайнятості постраждалого населення, надання психосоціальної, медичної та правової допомоги постраждалому населенню (далі – проблемні

питання постраждалого населення).

2. Координаційний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями начальника Воскресенської сільської військової адміністрації.

3. Діяльність Координаційного центру ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, гендерної рівності та інклюзивності.

4. Основними завданнями Координаційного центру є:

1) сприяння забезпеченню взаємодії між органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності волонтерів, волонтерами, представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності під час вирішення проблемних питань постраждалого населення;

2) організація збору та обробка інформації щодо нагальних потреб та проблемних питань постраждалого населення;

3) збір та узагальнення інформації щодо спроможності територіальної громади у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових, матеріальних, технологічних ресурсів об’єктів державної та комунальної форми власності, громадських ініціатив та проєктів міжнародної гуманітарної допомоги для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг;

4) проведення аналізу діяльності надавачів соціальних послуг;

5) підготовка пропозицій щодо вирішення проблемних питань постраждалого населення;

6) проведення моніторингу стану вирішення проблемних питань постраждалого населення;

7) консультаційна підтримка діяльності координаційного центру територіальної  громади;

8) взаємодія з міжнародними та національними організаціями, громадськими об’єднаннями, консультативно-дорадчими органами, іншими установами та організаціями з метою вирішення проблемних питань постраждалого населення;

9) визначення шляхів і способів вирішення проблемних питань постраждалого населення, підготовка та подання відповідних пропозицій керівництву адміністрації;

10) інформування населення щодо діяльності Координаційного центру та стану виконання відповідних місцевих цільових програм.

5. Координаційний центр для виконання покладених на нього завдань:

1) взаємодіє з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, організаціями та установами, що залучають до своєї діяльності

волонтерів, волонтерами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності під час вирішення проблемних питань постраждалого населення;

2) проводить моніторинг та узагальнення проблемних питань постраждалого населення, визначає можливі шляхи і способи їх вирішення;

3) проводить моніторинг та узагальнення інформації щодо спроможності територіальної громади у задоволенні невідкладних потреб та вирішенні проблемних питань постраждалого населення, зокрема щодо кадрових, матеріальних, технологічних ресурсів об’єктів державної та комунальної форми власності, громадських ініціатив та проєктів міжнародної гуманітарної

допомоги відповідної адміністративно-територіальної одиниці для забезпечення доступності постраждалого населення до всіх наявних психосоціальних, медичних, освітніх, правових та інших послуг; готує пропозиції щодо подальшого співробітництва з міжнародними гуманітарними

організаціями;

4) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з представниками громадських об’єднань, організаціями та установами, що залучають до своєї

діяльності волонтерів, волонтерами, організовує освітні заходи;

5) проводить моніторинг, узагальнює та подає начальнику сільської військової адміністрації інформацію щодо пропозицій міжнародних гуманітарних організацій, громадських об’єднань, організацій та установ, що залучають до

своєї діяльності волонтерів, стосовно вирішення проблемних питань постраждалого населення;

6) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблемних питань постраждалого населення на території відповідної адміністративно- територіальної одиниці, визначає шляхи і способи їх вирішення;

7) вивчає результати діяльності органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з питань, що належать до його компетенції;

8) інформує в обов’язковому порядку громадськість, військову адміністрацію про свою діяльність, ухвалені рекомендації та їх виконання.

 

6. Координаційний центр відповідно до покладених на нього завдань має

право:

1) запитувати та отримувати від органів виконавчої влади та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, зокрема

представництв в Україні міжнародних гуманітарних організацій, інформацію,

необхідну для вирішення проблемних питань постраждалого населення, а також у фізичних осіб за їх згодою документи, інформацію та матеріали;

 

2) запрошувати на свої засідання керівників і представників органів  виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

3) залучати для розгляду питань, що належать до компетенції Координаційного центру, працівників органів виконавчої влади, правоохоронних та інших державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками),

а також незалежних експертів (за їх згодою);

4) створювати і використовувати цілодобові телефонні “гарячі лінії”;

5) отримувати знеособлені дані про проблемні питання постраждалого населення, що надійшли на цілодобові телефонні “гарячі лінії”;

6) здійснювати разом із структурними підрозділами виконавчого комітету та

органами місцевого самоврядування заходи для вирішення проблемних питань постраждалого населення;

7) організовувати і проводити наради, семінари, засідання за круглим столом та інші заходи.

7. Координаційний центр під час виконання покладених на нього обов’язків

взаємодіє з органами виконавчої влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та організаціями незалежно від

форми власності.

8. Посадовий та персональний склад Координаційного центру затверджується начальником Воскресенської військової адміністрації шляхом видання відповідного розпорядження.

9. Очолює Координаційний центр керівник, який за посадою є радником

начальника (голови) Воскресенської сільської військової адміністрації, а також має відповідний ступінь вищої освіти. Керівник Координаційного центру здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційного центру.

Керівник Координаційного центру:

  • здійснює керівництво діяльністю Координаційного центру;
  • дає доручення членам Координаційного центру;
  • скликає засідання Координаційного центру, визначає порядок денний

засідань, головує на них;

    - представляє Координаційний центр у відносинах з органами виконавчої

влади, правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, зокрема представництвами в Україні міжнародних гуманітарних організацій.

10. До складу Координаційного центру входять за посадою керівники структурних підрозділів виконавчого комітету з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, освіти, молоді,спорту культури та туризму, представники громадських об’єднань, організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів (за згодою).

11. Формою роботи Координаційного центру є засідання, що проводяться у

разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Координаційного центру

забезпечує його секретар.

Засідання Координаційного центру вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

Керівник Координаційного центру може прийняти рішення про проведення засідання в режимі реального часу з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет, або про участь члена Координаційного центру

у засіданні в такому режимі.

12. На своїх засіданнях Координаційний центр:

приймає запропоновані до розгляду органами виконавчої влади та органами

місцевого самоврядування рекомендації, які реалізуються шляхом видання

розпорядження начальника Воскресенської сільської  військової адміністрації;

розробляє рекомендації з проблемних питань постраждалого населення, які

запропоновані для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого

самоврядування.

Рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як

половина присутніх на засіданні членів Координаційного центру. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника Координаційного центру.

 

13. Рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується керівником Координаційного центру та секретарем, надсилається усім членам

Координаційного центру .

 

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Координаційного центру здійснюється виконавчим комітетом.

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь