Рішення № 10

Фото без опису

У  К  Р  А  Ї  Н  А

ВОСКРЕСЕНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ПОЛОГІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАПОРІЗЬКОЇ  ОБЛАСТІ

сьомого скликання дев’ятнадцята сесія

(друге пленарне засідання)

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

22.06.2018                                                                                                         № 10

 

Про внесення змін до рішення від 23.05.2018р. № 12 «Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти»

 

         Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 № 291 «Про затвердження типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти» Воскресенська сільська рада Пологівського району Запорізької області

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, а саме:

1.1. Абзац другий пункту 9 Положення викласти в такій редакції:

«Перелік питань та форма перевірки знання законодавства (письмове чи комп’ютерне тестування), зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання тестувань і завдань визначаються у положенні про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти (згідно Додатку 1 та Додатку 2) та оприлюднюються на веб-сайті засновника.»

 

1.2. Внести та затвердити Додаток 1 до Положення «Форма перевірки знання законодавства, перелік питань та зразки ситуаційних завдань»

 

1.3. Внести та затвердити Додаток 2 до Положення «Критерії оцінювань тестувань та ситуаційних завдань».

 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти на секретаря сільської ради Метель Л.В.

 

Сільський  голова                                                                                М.І.Гузенко

Додаток 1

до Положення про конкурс на посаду керівника

комунального закладу загальної середньої освіти

 

 

Форма проведення перевірки знання законодавства,

перелік питань та зразки ситуаційних завдань

 

 

Формою перевірки знання законодавства кандидатів на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти є письмове тестування.

 

Перелік питань для тестування:

 

 1. Якою є територія України в межах існуючого кордону?
 2. На яких засадах ґрунтується суспільне життя в Україні?
 3. На кого покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості?
 4. Як зобов’язані діяти органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи?
 5. Чи допускаються звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів?
 6. Чи мають зворотну дію у часі закони та інші нормативно-правові акти?
 7. Чи може громадянин України за дії, що дискредитують державу, бути позбавлений громадянства?
 8. Що гарантується Україною своїм громадянам, які перебувають за її межами?
 9. Кому гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?
 10. Які особи відповідно до Конституції України не мають права голосу на виборах та референдумах?
 11. Хто має право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування?
 12. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення?
 13. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб?
 14. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»?
 15. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення корупційного злочину?
 16. Що визначає Закон України «Про запобігання корупції»?
 17. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України «Про запобігання корупції»?
 18. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України «Про запобігання корупції»?
 19. Що є особливою формою колективного звернення громадян до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органу місцевого самоврядування?
 20. Кому забороняється направляти скарги громадян для розгляду?
 21. Хто має право подавати скаргу в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб?
 22. Які звернення громадян розглядаються у першочерговому порядку?
 23. У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?
 24. Чи мають право особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, на подання звернення, як і громадяни України? 27. Що належить до повноважень керівника закладу освіти?
 25.  Що таке інформальна освіта?
 26.  До якої інформації та документів повинен бути відкритий доступ на веб-сайтах закладів освіти (у разі їх відсутності - на веб-сайтах засновників)?
 27.  Що вважається порушенням академічної доброчесності:
 28.  Хто контролюватиме якість освіти за новим законом?
 29.  Закон України «Про освіту» передбачає автономію закладів освіти. Що з цього списку НЕ зможе робити керівництво закладу освіти?
 30.  На що сфокусовані Нові освітні стандарти ?
 31.  Які новації для початкової освіти пропонує Закон України «Про освіту»?
 32.  Якою є специфіка базової середньої освіти?
 33.  Які граничні терміни перебування керівника закладу освіти на посаді передбачає законодавство?
 34.  Чи має право керівник закладу загальної середньої освіти оголосити конкурс на вакантну посаду?
 35.  Хто має право призначати на посади та звільняти з посад педагогічних працівників, заступника керівника закладу освіти? 
 36. Чи вірним є твердження, що усі питання, що стосуються трудових відносин, вирішує керівник закладу освіти відповідно до трудового законодавства?
 37.  Що таке інклюзивне навчання та як сформувати у закладі загальної середньої освіти інклюзивне освітнє середовище?
 38.  Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»?
 39.  Які підходи до мови освіти передбачає Закон України «Про освіту»?
 40. Якими є особливості початкової освіти в Новій українській школі?
 41. Чи повинен заклад загальної середньої освіти ліцензувати свою освітню діяльність?
 42. Чи вірним є твердження, що відповідні місцеві органи управління мають повноваження на проведення атестації закладів загальної середньої освіти?
 43.  Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти в межах повноважень, визначених законами та установчими документами?
 44.  Як законодавство трактує поняття «засновник закладу освіти»?
 45.  Хто несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу загальної середньої освіти?
 46.  Які повноваження педагогічної ради визначає Закон України «Про освіту»?
 47.  Які категорії дітей належать до категорії «діти з особливими освітніми потребами»?
 48.  Що ви розумієте під терміном «надання освітніх послуг»?
 49.  Упродовж якого терміну згідно із Законом України «Про освіту» засновникам закладів освіти рекомендовано привести установчі документи у відповідність із законодавством?
 50.  Назвіть рівні повної загальної середньої освіти, передбачені Законом України «Про освіту». 
 51. Чи вірним є твердження, що установчі документи, зокрема статути закладів освіти, дозволено переоформляти протягом перехідного періоду?
 52.  Чи вірним є твердження, що внесення змін до установчого документа закладу загальної середньої освіти передбачає підготовку його нової редакції?
 53.  Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається?
 54.  Що становить систему дошкільної освіти?
 55.  Дитина має гарантоване державою право на?
 56.  Хто призначається на посаду керівника закладу дошкільної освіти?
 57. На підставі яких установчих документів діє заклад дошкільної освіти?
 58.  Хто здійснює управління системою дошкільної освітою?
 59.  Ким затверджується план роботи закладу дошкільної освіти?
 60.  Скільки годин становить педагогічне навантаження в педагогічного працівника?
 61.  Чи вважаєте Ви, що результат участі в ЗНО є основним показником діяльності закладу загальної середньої освіти?
 62.  Які питання Ви розглядали на останніх двох педагогічних радах?
 63.  Які питання діяльності школи Ви будете вирішувати спільно з батьками?
 64.  Як Ви оцінюєте результативність діяльності педагога?
 65.  Як Ви оцінюєте результативність діяльності учня?
 66.  На сьогодні існує проблема взаємодії та комунікації між батьками та педагогами. Які кроки Ви пропонуєте для покращення ситуації?
 67.  Як Ви здійснювали свій професійний розвиток протягом останнього навчального року?
 68.  Як Ви плануєте свій професійний розвиток на наступний навчальний рік?
 69.  Визначте характеристики випускника Нової української школи.
 70.  Розкрийте сутність профільної середньої освіти.
 71.  Яким Ви бачите сучасне освітнє середовище?
 72.  Що передбачає академічна свобода вчителя?
 73.  У чому полягає кадрова автономія школи?
 74.  Назвіть тривалість навчання на кожному рівні загальної середньої освіти?
 75.  Які завдання стоять перед вчителем Нової української школи?
 76.  Які завдання стоять перед учнями Нової української школи?
 77.  Які методи навчання будуть застосовуватися в освітній діяльності згідно з принципами педагогіки партнерства?
 78.  Визначте компоненти здоров’язбережувальної компетентності вчителя «Нової української школи».
 79.  У чому сутність сертифікації педагогічних працівників?
 80.  У Законі України «Про освіту» вводиться поняття «академічна доброчесність», як це може бути реалізовано в ЗЗСО?
 81.  Яка гуманістична ідея лежить в основі філософії Державного стандарту початкової освіти?
 82.  Що є колегіальним органом управління закладом освіти в Новій українській школі згідно законодавства?
 83.  Як Закон України «Про освіту» визначає, що таке гімназія?
 84.  Як Закон України «Про освіту» визначає, що таке ліцей?
 85.  Які освітні інновації необхідно запровадити у Вашому закладі освіти?
 86.  Визначте параметри, за якими можна здійснити моніторинг готовності вчителів початкової школи до реалізації Концепції «Нова українська школа».
 87.  Як закон визначає вимоги до претендента на посаду директора закладу освіти?
 88.  Які вміння за експертними прогнозами у 2020 році будуть найбільш затребуваними на ринку праці ?
 89.  У концепції Нової української школи зазначено, що «… українська школа буде успішна, якщо до неї прийде успішний учитель». Який це вчитель, на Вашу думку?
 90.  Законом України «Про освіту» передбачено, що «… Нова українська школа буде працювати на засадах особистісно-орієнтованої моделі освіти». Охарактеризуйте таку модель.

 

Зразки ситуаційних завдань:

 

1. За яким навчальним планом має навчатися перший клас, коли в апробації нових навчальних матеріалів у рамках пілотного проекту “Нова українська школа” бере участь лише один предмет – французька мова?

2. Якщо термін контракту директора закінчується, то посада керівника стає вакантною чи управління освіти може продовжити контракт без конкурсу?

3. Під час конкурсного набору педагогів в опорну школу перевага надаватиметься досвідченим педагогами чи менш титулованим спеціалістам?

4. Якою має бути температура повітря в школах, та хто несе відповідальність за недотримання вимог?

5. Якщо планується створення закладу освіти І-ІІ ступеня, то яке найменування буде правильним? У складі такого закладу буде два структурні підрозділи, кожен з яких матиме своє Положення? Як називатиметься посада керівників таких підрозділів?

6. Як бути приватному навчальному закладу, ліцензованому у 2016 році? У зв’язку з відміною атестацій ми не можемо видавати документи про освіту випускникам у 2018 році?

7. Я, як директор школи, вже можу звільняти вчителів з посад? Незважаючи на те, що не я підписував з ними угоди?

8.  Які управлінські проблеми є сьогодні у Вашому закладі освіти та які шляхи їх вирішення Ви пропонуєте?

9. Засновник Міжнародної організації Co-Serve International (США) Маршал Крістенсен запропонував керівникам поміркувати над питаннями: що таке лідерство, як можна бути ефективним лідером. Він просив їх подумати про це з точки зору потреб. «Адже ми бачимо, – зазначив Маршал Крістенсен, – що більшість лідерів виходять з позиції егоїзму. Вони думають про свої інтереси, можливості впливати і контролювати. Як наслідок, сучасні лідери замість того, щоб слугувати, – контролюють. Можливо тому весь світ зараз переживає кризу лідерства?» Чи актуальним є твердження Маршала Крістенсена щодо лідера освіти НУШ? Обґрунтуйте свою відповідь.

10. Прокоментуйте ситуацію. Педагог досить авторитарно проводить уроки, при цьому рівень навчальних досягнень учнів - невисокий. Спілкуючись з колегами в учительській він ставить питання: «Не розумію, що робити зі своїм класом! Мене не слухають на уроці, не бажають виконувати запропоновані завдання!». Що можуть порадити колеги і які можуть бути дії керівника закладу освіти?

           Секретар сільської ради                                                  Л.В. Метель

 

Додаток 2

до Положення про конкурс на посаду керівника

комунального закладу загальної середньої освіти

 

 

Критерії оцінювання тестувань та ситуаційних завдань

 

Для перевірки знання законодавства конкурсантам на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти буде запропоновано витягнути один із десяти білетів. Кожний білет повинен містити 9 (дев’ять) тестових запитань та 1 (одне) ситуаційне завдання. Правильна відповідь на одне тестове питання оцінюється в 1 бал, правильна та повна відповідь ситуаційне завдання оцінюється в 3 бали. Максимальна кількість балів за правильні відповіді  становить 12 балів.

 

 

Секретар сільської ради                                     Л.В. Метель

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь